เคล็ดลับการออมเงิน อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด
1 min read

เคล็ดลับการออมเงิน อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด

การออมเงิน หมายถึง การเก็บสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งจากรายได้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นวัตถุประสงค์ระยะสั้น เช่น เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เก็บไว้ซื้อของที่ต้องการ หรือเก็บไว้ท่องเที่ยว เป็นต้น หรือวัตถุประสงค์ระยะยาว เช่น เก็บไว้เกษียณ เก็บไว้ซื้อบ้าน เก็บไว้ให้ลูกเรียน เป็นต้น

การออมเงินมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินส่วนบุคคล เนื่องจากช่วยให้เรามีเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น และช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้

  • ตั้งเป้าหมายการออม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการออมเงิน เพราะจะช่วยให้เรากำหนดแนวทางการออมและติดตามผลได้ โดยเป้าหมายการออมควรสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเรา เช่น ออมทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณ ออมทรัพย์เพื่อซื้อบ้าน ออมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร เป็นต้น
  • กำหนดสัดส่วนการออม กำหนดสัดส่วนเงินเดือนหรือรายได้ที่เราจะนำไปออม โดยควรเริ่มต้นจาก 10% ของรายได้ แล้วค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนขึ้นตามความสามารถในการออม ตัวอย่างเช่น หากมีรายได้เดือนละ 10,000 บาท ก็ควรออมเดือนละ 1,000 บาท
  • หักเงินออมอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยให้เราออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมานั่งจดจำหรือกังวลว่าจะลืมออม โดยเราสามารถหักเงินออมจากบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากของเราผ่านบริการหักเงินออมอัตโนมัติของธนาคาร
  • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้เรามีเงินเหลือมากขึ้นสำหรับนำไปออม ตัวอย่างเช่น งดการซื้อของฟุ่มเฟือย งดรับประทานอาหารนอกบ้าน งดกาแฟนอกบ้าน เป็นต้น
  • หารายได้เสริม หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มเงินออมของเรา เช่น ทำงานพิเศษ ลงทุน เป็นต้น
  • ติดตามผลการออม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เราออมเงินอย่างต่อเนื่อง ควรติดตามผลการออมของเราเป็นประจำ เช่น บันทึกยอดเงินออมในแต่ละเดือน เปรียบเทียบยอดเงินออมในแต่ละปี เป็นต้น

นอกจากเคล็ดลับข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดลับอื่นๆ ที่ช่วยให้การออมเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น วางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า เก็บเงินออมไว้ในบัญชีแยกต่างหาก ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น